Oglas odgovorna raba gozdov

Podiranje dreves ob cesti

Lastniki gozdov, ki imajo gozd ob cesti, se srečajo z odgovornostjo za škodo, ki jo lahko povzročijo padla drevesa. Ker drevesa lahko padejo na avtomobile in druga vozila, ter tudi na pešce, morajo lastniki skrbeti, da drevesa ne ogrožajo prometa. Zato morajo redno odstranjevati drevesa, ki ogrožajo cesto ali javno pot.

Sam postopek sečnje je enak, kot pri sečnji znotraj gozda, treba pa je pridobiti ustrezna dovoljenja in odsek, kjer se podira drevje, ustrezno zavarovati. Po končanem podiranju je treba cesto očistiti vej in listja ter odpraviti vse poškodbe.

Podiranje dreves ob gozdni cesti

Podiranje dreves ob gozdni cesti je dokaj pogosto. Naši gozdovi so prepredeni z gozdnimi cestami, ki omogočajo odvoz lesa. Namenjene so predvsem gozdarskim tovornjakom za prevoz lesa in prevozu gozdne mehanizacije. Gozdne ceste so običajno označene s tablo »Gozdna cesta – uporaba na lastno odgovornost.« Pri izvajanju sečnje ob takšnih cestah je treba cesto zapreti z ustreznimi oznakami, ki označujejo sečnjo in nevarnost padajočega drevja. Dovoljenje za zaporo gozdnih cest izda Zavod za gozdove, ki določi pod kakšnimi pogoji in na kakšen način se gozdna cesta zapre.

Podiranje dreves ob javni cesti

Podiranje dreves ob javni cesti je zelo nevarno in zahtevno opravilo, za katerega je treba pridobiti posebna dovoljenja za delo ob cesti in za postavitev morebitne zapore. Zakon o cestah v 27. členu določa, da je treba za podiranje dreves v območju ceste pridobiti dovoljenje upravljavca ceste, ki tudi določi pogoje dela. Če gre za občinske ceste, mora dovoljenje izdati občina, če pa gre za državne ceste, pa Direkcija republike Slovenije za ceste.

Zapiranje lokalnih in državnih cest je zelo moteče za njihove uporabnike, zato je treba delo zelo dobro načrtovati. Zapiranje je tudi povezano z znatnimi stroški, ki znašajo nekaj sto evrov ali več. V primeru lokalne ceste je treba pri vzdrževalcu ceste naročiti izdelavo elaborata, ki je osnova za izdajo dovoljenja, zaprositi za dovoljenje lokalno skupnost (občino) in nato najeti prometno signalizacijo (prometne znake). V primeru ene izmed slovenskih občin to znese več kot 500 evrov.

Kazen za delo v območju ceste brez dovoljenja znaša za posameznika 2.000 € za pravno osebo pa 6.000 €.