Vrstna sestava gozdov

Vrstno sestavo gozdov ugotavlja Zavod za gozdove Slovenije preko lesne zaloge po posameznih drevesnih vrstah oz. skupinah drevesnih vrst. Čeprav gre za delež v lesni zalogi, je to dober podatek za predstavo o vrstni sestavi naših gozdov.

V Slovenskih gozdovih prevladujejo listavci s 54,6 % deležem v lesni masi. Iglavci predstavljajo 45,4 %.

Slika 1: Delež lesne zaloge iglavcev in listavcev v % (vir: ZGS).

Deleži iglavcev in listavcev v slovenskih gozdovih

Od leta 1998 je jasen trend zniževanja deleža iglavcev v lesni zalogi in povečevanja deleža listavcev. Ta trend lahko pripišemo številnim dejavnikom, velik pomen pa imajo težave zaradi ujm in podlubnikov in posledično načrtnega zmanjševanja deleža smreke, predvsem v obliki monokultur. 

Po podatkih za leto 2015 imata v celotni lesni zalogi največji delež smreka (30,8 %) in bukev (32,3 %). Sledijo drugi trdi listavci (8,4 %), jelka (7,5 %) in hrast (7,0 %).

Slika 2: Deleži v lesni zalogi po drevesnih vrstah, 2015 (vir: ZGS)

Deleži drevesnih vrst v slovenskih gozdovih

Najbolj se zmanjšuje delež jelke. Od leta 1998 do 2014 se je njen delež zmanjšal za 16,6 %. Na račun jelke se je povečal delež hrasta, plemenitih in trdih listavcev. Do leta 2009 je imela največji delež smreka, po letu 2009 pa se je njen delež upadel pod delež bukve, ki sedaj predstavlja največji del lesne mase slovenskih gozdov.

 

Knjiga Čaji dobre misli Terezije Nikolčič