Husqvarna 560XP Mark II

Vrstna sestava gozdov

Vrstno sestavo gozdov ugotavlja Zavod za gozdove Slovenije preko lesne zaloge po posameznih drevesnih vrstah oz. skupinah drevesnih vrst. Čeprav gre za delež v lesni zalogi, je to dober podatek za predstavo o vrstni sestavi naših gozdov.

V Slovenskih gozdovih prevladujejo listavci s 55,3 % deležem v lesni masi. Iglavci predstavljajo 44,7 % (podatek za leto 2019).

Slika 1: Delež lesne zaloge iglavcev in listavcev v %. (vir: ZGS).

Deleži iglavcev in listavcev v slovenskih gozdovih

Od leta 1998 je jasen trend zniževanja deleža iglavcev v lesni zalogi in povečevanja deleža listavcev. Ta trend lahko pripišemo številnim dejavnikom, velik pomen pa imajo težave zaradi ujm in podlubnikov in posledično načrtnega zmanjševanja deleža smreke, predvsem v obliki monokultur. 

Po podatkih za leto 2019 imata v celotni lesni zalogi največji delež smreka (30,4 %) in bukev (32,7 %). Sledijo drugi trdi listavci (8,5 %), jelka (7,5 %) in hrast (7,1 %).

Slika 2: Deleži v lesni zalogi po drevesnih vrstah, 2019 (vir: ZGS)

Deleži drevesnih vrst v slovenskih gozdovih

Do leta 2009 je imela največji delež v lesni zalogi smreka, po letu 2009 pa je njen delež upadel pod delež bukve, ki sedaj predstavlja največji del lesne mase slovenskih gozdov.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem