Gozdnogojitveni načrt

Gozdnogojitveni načrt je praktični pripomoček za lastnika gozda, ki na ravni izvedbe določa:

  • gozdnogojitvene cilje,
  • smernice in ukrepe gospodarjenja,
  • obseg, nujnost in stopnjo gojitvenih ter varstvenih del,
  • čas in prostor sečnje,
  • količino in strukturo možnega poseka,
  • pogoje in načine pridobivanja lesa,
  • smernice za ohranjanje funkcij gozda,
  • drugo.

Gozdnogojitveni načrt določa, kje se bodo izvajala posamezna negovalna dela, v kakšnem obsegu in kje ter koliko se lahko ali mora posekati. Ti načrti so podlaga za izvajanje del v gozdu in osnova za izplačilo subvencij. Sestavni del gozdnogojitvenega načrta je karta z negovalnimi enotami. Gozdnogojitvene načrte izdeluje Zavod za gozdove.

Gozdnogojitveni načrti se obnavljajo na 10 let. Vsako leto se obnovi 1/10 načrtov. Pri obnovi sodelujejo lastniki gozdov s svojimi predlogi in željami. Zavod za gozdove mora predloge in želje upoštevati, če niso v nasprotju z načrtom gozdnogospodarske enote.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem