Husqvarna 560XP Mark II

Prevoznice za les

Vsak prevoz lesa po cesti mora spremljati prevoznica ali prevozni dokument., ki mora spremljati vsak tovor lesa, ki se prevaža neposredno iz gozda do končnega kupca, začasnega skladišča ali do mesta, kjer ga uporabimo za lastno uporabo, ne glede na sredstvo in obliko transporta. Prevoznico mora imeti prevoznik ves čas pri sebi in jo pokazati v primeru nadzora s strani policije, finančne uprave in gozdarskih inšpektorjev. Namen uvedbe prevoznic je povečanje sledljivosti lesa.

Prevoznica za les vsebuje podatke o:

  • dobavitelju in kupcu,
  • vrsti in količini gozdno lesnih sortimentov,
  • datumu, času in namenu prevoza.

Prevoznico prejme lastnik gozda s strani Zavoda za gozdove, ki jo izda na podlagi dovoljenja za posek. Na podlagi enega dovoljenja za posek lahko izda več prevoznic. Lastnik gozda mora prevoznico izročiti prevozniku pri prevzemu lesa. Ta vanjo vpiše podatke o dobavitelju, kupcu, vrsti in količini lesa, datumu, namenu in času prevoza. Po opravljenem prevozu jo izroči kupcu lesa. Kupec mora kopijo prevoznico v roku 10 dni po opravljenem prevozu poslati lastniku gozda. Lastnik gozda mora kopijo prevoznice hraniti najmanj pet let od datuma prejema, ravno tako jo mora pet let hraniti prvi kupec lesa. Lastnik gozda mora hraniti neporabljene prevoznice najmanj 5 let.

Prevoznice se uporabljajo tudi za prevoz lesa gozdnih drevesnih vrst, ki je bil posekan izven gozda. Prevoznice niso potrebne za veje in vrhače ter les premera do 10 cm, če se prevaža s traktorsko ali gozdarsko prikolico.

Prevoznica ni potrebna za gozdno lesne sortimente, ki so pridobljeni iz gozdov v lasti fizičnih oseb, če njihova skupna količina ne presega šestih kubičnih metrov, so namenjeni lastni uporabi in jih prevaža lastnik gozda oziroma njegov ožji družinski član. V tem primeru je potrebno imeti dovoljenje za posek, ki ga izda Zavod za gozdove Slovenije.

Kazni za prekrške v primeru prevoznic so zelo visoke in segajo od 5.000 do 50.000 € za pravne osebe, od 1.500 do 3.500 € za odgovorne osebe in od 300 do 2.000 € za fizične osebe. Poleg denarne kazni se zaseže tudi celoten tovor lesa, storilec prekrška, pa mora plačati tudi vse stroške, ki z zaseženim lesom nastanejo do njegove prodaje.

Videz prevoznice predpisuje Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov, ki je bil objavljen v Uradnem listu avgusta 2013.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem