Gozdnogospodarski načrt

Gozdnogospodarski načrti ali načrti za gospodarjenje z gozdovi so pregledni načrti, ki se izdelujejo na ravni območij in enot. V njih so podane generalne usmeritve za gospodarjenje z gozdom, na splošno so opisani gozdovi in določen je možni posek. Načrti za gozdnogospodarska območja se izdelujejo oz. obnavljajo vsakih 10 let, vsako leto pa se obnovi 1/10 načrtov za gozdnogospodarske enote.

Načrt območja vsebuje:

 • opis območja,
 • oceno stanja gozdov,
 • oceno uspešnosti gospodarjenja z gozdovi,
 • opredelitev glavnih problemov pri gospodarjenju,
 • analizo upravljanja z divjadjo, oceno stanja divjadi,
 • opredelitev glavnih problemov pri upravljanju z divjadjo,
 • prikaz in obrazložitev funkcij gozdov,
 • cilje, ukrepe in usmeritve za gospodarjenje,
 • cilje in usmeritev za upravljanje z divjadjo,
 • ekonomsko presojo gospodarjenja,
 • določitev ureditvenih obdobij načrtov enot.

Načrti enot vsebujejo:

 • opis enote
 • opis stanja gozdov,
 • prikaz funkcij gozdov,
 • analizo razvoja gozdov in preteklega gospodarjenja,
 • določitev višine možnega poseka,
 • cilje, ukrepe in usmeritve za gospodarjenje,
 • ekonomsko presojo gospodarjenja.

Gozdnogospodarske načrte izdeluje Zavod za gozdove. Pri izdelavi načrta lahko sodelujejo vsi lastniki gozdov in širša javnost, ki podajo svoje predloge in pobude. Zbiranje pobud traja 3 mesece (od 1. marca do 31. maja). Pripravljene osnutke načrtov Zavod za gozdove pošlje ministrstvu pristojnemu za gozdarstvo, ki jih po javni obravnavi potrdi ali pa zahteva njihovo dopolnitev.

Gozdnogospodarski načrt je pripomoček za lastnika gozda, v katerem bo dobil splošne podatke o gozdu in usmeritve za gospodarjenje. Podrobnejša navodila so sestavni del gozdnogojitvenega načrta.