Husqvarna 560XP Mark II

Zakonodaja, ki obravnava gozdove in gozdarstvo

Slovenske gozdove, upravljanje z njimi in gozdarska dela zakonsko obravnava Zakon o gozdovih, ki je bil sprejet leta 1993 in kasneje večkrat spremenjen. Iz tega zakona izhaja nekaj pravilnikov, ki obravnavajo posamezne segmente. Za lastnike gozdov je pomemben še Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki podrobneje obravnava prodajo in nakup gozdnih zemljišč. Na gozdove zakonsko vpliva tudi Zakon o ohranjanju narave in Zakon o divjadi in lovstvu.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem