Husqvarna 560XP Mark II

Smeti v gozdu

Lastniki gozdov se pogosto srečujejo s problematiko nedovoljenega odlaganja smeti v gozdovih. Številni neosveščeni in neodgovorni obiskovalci gozdov smeti med hojo odmetavajo in tako smetijo gozd. Še večji problem so posamezniki, ki odpadke, namesto da bi jih oddali na ustreznem zbirnem mestu ali pooblaščenemu prevzemniku (npr. lokalnemu komunalnemu podjetju), te raje odpeljejo v gozd in jih odvržejo v jarke, pod cesto ali ob gozdnih vlakah.

V gozdu odloženi odpadki

Kakršnokoli odlaganje ali odmetavanje smeti v gozdu oz. naravi je nedopustno in kaže na nekulturen in neprimeren značaj posameznega človeka, ki ne razume, da s takšnim ravnanjem škoduje okolju, v katerem dejansko sam živi in s tem posredno škoduje tudi sebi. Takšno ravnanje je še toliko manj razumljivo ob dejstvu, da imamo v Sloveniji prevzem vseh vrst odpadkov (tudi nevarnih) iz gospodinjstev solidno urejen in pri oddaji običajno ne nastanejo dodatni stroški ali pa so ti zelo majhni.

Glede odlaganja odpadkov v naravnem okolju je slovenska zakonodaja zelo jasna. V skladu z Uredbo o odpadkih je smeti prepovedano puščati v okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati. Globe znašajo od 100 do 300 €.

Globo je mogoče storilcu izreči le, če je ta znan, kar pa pogosto ni mogoče. To pa pomeni, da, v primeru, da so odpadki nezakonito odloženi na (gozdnem) zemljišču, ki je v lasti zasebnika, potem postane zanje odgovoren lastnik zemljišča. Če jih nemudoma ne odstrani, odstranitev odredi občinska inšpekcija (v primeru komunalnih odpadkov) ali državna inšpekcija (v primeru drugih odpadkov). V primeru, da lastnik odredbe ne upošteva in odpadkov ne odstrani pride do izvršbe s prisilitvijo in sledi kazen od 2.000 do 10.000 €, če pa je lastnik gozda pravna oseba, pa znaša kazen od 10.000 do 100.000 €, določa Zakon o varstvu okolja.

Smeti v gozdu

V praksi je žal tako, da posledice nekulturnega vedenja obiskovalcev gozdov, pa naj gre za poškodovanje tal, mladja, drevja ali smetenje, nosi lastnik gozda. Po zakonodaji gibanja v gozdovih (razen izjemoma) ni mogoče preprečiti, kar je pravilno, saj imajo gozdovi številne funkcije, ki vplivajo na obče dobro in pomen ter vpliv, ki presega lastništvo. V primeru, da lastnik zaloti posameznike pri odlaganju odpadkov, lahko poda prijavo na policijo, pri tem pa tudi poslika storilce in njihova vozila (zabeleži registrsko številko), kar bo kot dokazni material v pomoč policiji.

V primeru posameznikov, ki na sprehodu odvržejo smet ali dve, bo morda dovolj zgolj ustno opozorilo, v primeru nekoga, ki pa je pripeljal in odložil večjo količino odpadkov, pa je prijava na policijo verjetno edina prava pot.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem