Oglas odgovorna raba gozdov

Gozdovi kot lastnina

V Sloveniji prevladujejo gozdovi v zasebni lasti. Okoli 461.000 lastnikov in solastnikov ima v lasti 74 % vseh gozdov. Preostanek je v lasti države in občin. Povprečna velikost gozdne posesti je 2,5 ha in se običajno deli na več med seboj ločenih posesti. Zasebni lastniki imajo v lasti preko 885.000 ha gozdov (podatek za leto 2010). Številni lastniki z gozdom ne gospodarijo ustrezno, ali pa z njim sploh ne gospodarijo. S tem gozd izgublja kakovost, posledično pa se manjša možni zaslužek s prodajo lesa.


Kaj je gozd, je več odgovorov. Za lastnike je pomembna definicija, ki jo podaja Zakon o gozdovih. Zakon pravi:

„Gozd je:

  • zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja, ki lahko doseže višino najmanj 5 metrov in ima površino najmanj 0,25 ha;
  • zemljišče v zaraščanju na površini najmanj 0,25 ha, ki se zadnjih 20 let ni uporabljalo v kmetijske namene in na katerem lahko gozdno drevje doseže višino najmanj 5 metrov ter je pokrovnost gozdnega drevja dosegla 75 %;
  • obrečni in protivetrni pasovi, širši od ene drevesne višine odraslega drevja, na površini najmanj 0,25 ha.“

Po zakonu gozd niso parki, plantaže gozdnega drevja, drevoredi in skupine gozdnega drevja velike do 0,25 ha.

Gozdna posest posameznega lastnika (ali lastnikov), je običajno sestavljena iz različnih parcel – gozdnih parcel. Gozdna parcela je zemljišč poraščeno z gozdom, ki ima svojo parcelno številko znotraj katastrske občine. Vsaka gozdna parcela je vpisana v zemljiško knjigo, kjer so zapisani podatki o lastniku (lastnikih) in morebitne obremenitve in druge zaznambe, ki lahko ovirajo trgovanje oz. prenos lastništva.

Za lastnika gozdov so pomembni tudi podatki o gozdu, kot so razvojna faza sestojev, odprtost z vlakami, drevesna sestava, negovanost itd. Te podatke je mogoče pridobiti z ogledom na terenu, ali pa uporabimo Pregledovalnik podatkov o gozdovih ZGS, kjer so javno dostopni podatki, ki jih sicer uporabljajo revirni gozdarji.