HUSQVARNA 592 XP®

Cene drv v Sloveniji

drvaProdajne cene drv za prodajo fizičnim osebam izračunavamo na podlagi objavljenih malih oglasov za prodajo drv iz različnih virov. Upoštevamo le tiste oglase, iz katerih je jasno razvidno za prodajo katere vrste drv gre in da gre za prodajajo v prostorninskih metrih, torej drv zloženih v skladovnice višine in širine enega metra. Oglasov za prodajo drv na paletah ne upoštevamo.

Obvestilo: z avgustom 2021 smo zaradi metodoloških težav (premajhni vzorci) prenehali izračunavati povprečne cene drv.

Pri tem ne razlikujemo ali ponudnik v ceno vključi tudi prevoz ali ne. Pregled oglasov pokaže, da del ponudnikov ponuja prevoz na krajšo razdaljo. Prav tako ne razlikujemo med ponudbo metrskih cepanic in polen. Analiza, ki smo jo naredili avgusta 2020 za bukova drva je pokazala, da pri obravnavanju ponudbe na ravni celotne Slovenije ni bistvene razlike med tem ali v vzorec na ravni Slovenije zajamemo skupaj celotno ponudbo (metrska in razžagana drva), le razžagana drva (na različne dolžine) ali pa le metrska drva. Standardni odklon je bil pri vzorcu, ki je vseboval vsa bukova drva 6,65, pri razžaganih 7,01 pri metrskih polenih pa 6,34, aritmetična sredina pa je bila pri razžaganih drvih nižja za 0,28, pri metrskih polenih pa višja za 0,35. Ponudba je namreč tako heterogena, da ocenjujemo, da na ravni Slovenije ni mogoče zanesljivo zaznati razlike v ceni med razžaganimi drvmi na polena in metrskimi drvmi. Treba pa je upoštevati, da je pri povprečnih cenah bolj pomembno njihovo gibanje, ki odraža spremembe na trgu, kot pa sama povprečna vrednost.

Povprečne cene drv izračunavamo vsake dva meseca in jih objavimo šestkrat letno. Javno so dostopni podatki za zadnje leto dni, starejše podatke pa je mogoče pridobiti po posebnem naročilu. Podatke imamo od junija 2014. Izračuni za gaber, smreko in robinijo so manj zanesljivi zaradi majhnega števila oglasov drv teh drevesnih vrst. Izračunana povprečna cena za te vrste je zgolj okvirno informativne narave.

Preglednica: Povprečne oglaševane cene drv v €/prm (vir: lasten izračun)

Mesec Bukova Mešana Hrastova Gabrova Brezova
avg. 2020 60,40 50,46 54,22 60,00 65,00
okt. 2020 59,51 51,25 52,86 58,75 NP
feb. 2021 59,69 53,38 55,00 NP NP
apr. 2021 61,41 51,68 57,05 55,83 62,00
jun. 2021 61,22 54,92 60,00 NP NP
avg. 2021 60,39 51,56 NP NP NP

Slika: Povprečne oglaševane cene drv v €/prm (vir: lasten izračun)

Povprečne cene drv