Površina gozdov

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je leta 2019 gozd prekrival 58,0 % Slovenije ali 1.176.754 ha (11.176 km2). Glede na leto 2018, se je površina zmanjšala za 490 ha. Prevladujejo gospodarski gozdovi, ki so primarno usmerjeni v pridobivanje lesa. Njihov delež je znašal 90,84 %. Gozdni rezervati so predstavljali 0,80 % površine gozdov oz 9.508 ha, varovalni gozd pa je imel 8,36 % delež oz. 98.762 ha.

Leta 1875 je gozd poraščal 36,4 % površine Slovenije. Sledilo je dolgo obdobje zaraščanja, ki se je zaključilo ob koncu prvega desetletja 21. stoletja. Kljub temu, da se določene, predvsem kmetijske, površine še vedno zaraščajo, pa se površina gozdov vseeno nekoliko zmanjšuje.

Slika: Površina gozda v Sloveniji v ha od 1994 do 2019 (vir: Zavod za gozdove Slovenije)

Površina gozdov v Sloveniji

Podatki o površini gozdov so pridobljeni iz gozdnogospodarskih načrtov Zavoda za gozdove Slovenije in ne zajemajo površin, ki so v zaraščanju. Podatki o rabi zemljišč, ki jih ima Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izkazujejo nekoliko večji delež gozdnatosti (59,0 % - december 2019).

V Evropi se Slovenija uvršča med najbolj gozdnate države na četrto mesto. Večjo gozdnatost imajo Finska (72 %), Estonija (61 %) in Latvija (60 %). V svetovnem merilu se po gozdnatosti uvršča med prvih 30 držav. Najbolj gozdnata država je Surinam, kjer kar 90 % (147.760 km2) površine pokriva gozd.