Husqvarna 560XP Mark II

Klasificiranje lesa za kurjavo

Klasificiranje gozdnih lesnih sortimentov, kot jih določa Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije (2017). Spodnje klasificiranje se uporablja zgolj za les iz državnih gozdov. Odkupovalci lesa iz zasebnih gozdov lahko les klasificirajo drugače.

Okrogli les listavcev za kurjavo

Okrogli dolg les, ki se uporablja za izdelavo drv za proizvodnjo toplote v individualnih kuriščih.Okrogli les listavcev za kurjavo je namenjen le za prodajo fizičnim osebam s količinsko omejitvijo in za lastne potrebe.

Označevanje za kategorije po mešanosti drevesnih vrst:

  • LKLb: Bukev: Lb;
  • LKLt: Listavci mešano – trdi listavci: bukev, hrast, robinija, jesen, javor, beli gaber, brest, breza, kostanj, češnja: Lt;
  • LKLm: Listavci mešano – mehki listavci: jelša, lipa, topol, trepetlika, vrbe: Lm.

Okrogli les za kurjavo prve kakovosti (LKL 1)

a) Zahteve in dimenzije:

  • okrogli dolg les, ki omogoča izdelavo drv prve kakovosti,
  • zdrav in raven les,
  • veje odrezane ob deblu,
  • manj kot 5 % kosov s trohnobo.

b) Drugo:

  • srednji premer okroglega lesa za kurjavo omogoča 70 % delež razcepljenih drv.

Okrogli les za kurjavo druge kakovosti (LKL 2)

Okrogli les, ki omogoča izdelavo drv druge kakovosti.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem