Oglas odgovorna raba gozdov

Spletna orodja za gozdarstvo

Za vsakega lastnika gozdov so informacije o njegovih gozdovih ključnega pomena. Med najbolj ključnimi podatki so podatki o stanju gozdov in o gozdnih parcelah. Na njihovi osnovi se lahko odločamo za izvajanje ustreznih ukrepov oz. za potek gospodarjenja z gozdom.

Na internetu je več različnih orodij, ki omogočajo do različnih podatkov, ki so v pomoč lastnikom gozdov, naravovarstvenikom in drugim, ki jih gozdovi zanimajo.

Pregledovalnik podatkov o gozdovih

Je najbolj obsežno orodje Zavoda za gozdove Slovenije, ki omogoča pridobitev podrobnih podatkov o gozdovih vse do posamezne parcele, vključno s podatki iz gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov. Prav tako vsebuje podatke o revirnih gozdarjih za posamezno parcelo.

PISO – Prostorski informacijski sistem občin

PISO omogoča vpogled v državne in občinske evidence. Med drugim vsebuje tudi podatke o komunalni infrastrukturi, občinskih prostorskih načrtih, državnih prostorskih načrtih, kmetijskih zemljiščih in drugo. V PISO je vključenih več kot 145 občin.

Atlas okolja

Geografski informacijski sistem Agencije za okolje s številni informacijami o okolju.

Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP

Omogoča pregled podatkov o zemljiščih v uporabi kmetijskih gospodarstev (GERK), evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter nekaterih drugih podatkov: ortofoto in drugi podatki GURS (karte, REZI, RPE, DKN, DMR), vinogradniški podatki, gozdarski podatki, kontrolni sloji za ukrepe kmetijske politike, čebelja paša, hidromelioracije, pedološka karta.

WCM – Normativi

Spletno orodje za izračun normativov za sečnjo in spravilo lesa. V aplikacijo vnesemo podatke o količini odkazanega lesa in terenu, ter obliki spravila in dobimo normative za sečnjo in spravilo oz. čas potreben za izvedbo.

WCM – Izračun stroškov

Aplikacij za izračun stroškov sečnje in spravila lesa, glede na teren, količino lesa in uporabljeno mehanizacijo. Orodje omogoča preizkušanje različnih tehnologij in omogoča lažje odločanje za izvedbo sečnje in spravila lesa

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem