Oglas odgovorna raba gozdov

Zavod za gozdove Slovenije

Zavod za gozdove Slovenije (www.zgs.gov.si) je ustanovila Republika Slovenije leta 1993 z Zakonom o gozdovih. Zavod opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih na območju Slovenije, ne glede na njihovo lastništvo. Poslanstvo Zavoda za gozdove je ohranjanje in sonaravni razvoj slovenskih gozdov in vseh njihovih funkcij za trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo, ter ohranjanje narave v gozdnem prostoru v dobro sedanjega in prihodnjih rodov.

Najpomembnejše dejavnosti Zavoda za gozdove so:

 • spremljanje stanja gozdov,
 • izdelovanje gozdnogospodarskih načrtov,
 • izdelovanje gozdnogojitvenih načrtov;
 • izdajanje soglasij za posege v gozd in gozdni prostor;
 • izbiranje drevja za posek;
 • določanje potrebnih gojitvenih del;
 • svetovanje lastnikom gozdov;
 • usmerjanje in nadziranje gozdnih prometnic (cest, vlak);
 • kontrola sečišč;
 • osveščanje javnosti o pomenu gozdov in ohranjanju narave;
 • izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov;
 • drugo;

Zavod ima centralno enoto v Ljubljani in 14 območnih enot, ki so razdeljene na 93 krajevnih enot. Krajevne enote so razdeljene na 408 revirjev. Vsak revir ima svojega revirnega gozdarja, ki spremlja gozdove in sodeluje z lastniki. Revirni gozdar je tisti, na kogar se lastnik gozda obrne, kadar potrebuje nasvet ali pa želi v gozdu izvesti nekatera dela (npr. posekati drevje).

Seznam območnih enot s podatki o krajevnih enotah >>