Oglas odgovorna raba gozdov

Subvencije za lastnike gozdov

Lastniki gozdov so upravičeni do subvencij, ki jih podeljuje država. Gre za sofinanciranje in financiranje vlaganja v gozdove. Do subvencij so upravičeni lastniki gozdov, združenja lastnikov gozdov in zakupniki zasebnih gozdov ter v nekaterih primerih tudi občine.

Država podeljuje subvencije za vlaganje v gozdove, ker so gozdovi splošno koristni za gospodarstvo, okolje in življenje ljudi. Država krije stroške gojitvenih del, varstvenih del in del, s katerimi se vzdržuje življenjsko okolje gozdnih živali. Sofinancira se vzdrževanje gozdnih cest in vlaganja za izboljšanje pogojev za pridobivanje in trženje gozdnih proizvodov. Država iz proračuna tudi sofinancira dejavnost združenj lastnikov gozdov.

Lastnik gozda lahko pridobi subvencijo za tista gozdna dela, ki jih določa Zakon o gozdovih in predvideva gozdnogojitveni načrt. Zato je pomembno, da lastnik sodeluje z revirnim gozdarjem pri pripravi načrtov. Zavod za gozdove na začetku vsakega leta izdela načrt vlaganj v gozdove oz. program vlaganj v gozdove, ki je pogoj za podelitev subvencij. Nekatere subvenicije se podeljujejo letno (npr. za izvajanje gozdne nege), nekatere pa občasno preko razpisov, ki jih objavi pristojno ministrstvo. Podrobne informacije o subvencijah so dostopne pri Zavodu za gozdove Slovenije in na ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo.

Država v celoti financira:

 • izvedbo načrtovanih del v varovalnih gozdovih in v gozdovih na ožjem območju hudournikov,
 • materiale za izvedbo gozdnogojitvenih in varstvenih del,
 • sadike in seme za obnovo gozda s sajenjem ali setvijo,
 • nabavo, izdelavo in polaganje lovnih nastav in pasti za podlubnike,
 • izvedbo protipožarnih ukrepov v požarno ogroženih gozdovih.

Država delno financira:

 • gojitvena dela, varstvena dela in dela za vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali,
 • sanacijo gozda, kadar povzročitelj poškodovanosti ni znan,
 • obnovo gozdov na pogoriščih in naravnih ujmah,
 • obnovo gozdov po poškodbah zaradi živali in bolezni,
 • vzdrževanje gozdnih cest in vlak,
 • pripravo gozdnih cest in vlak, ki so nujno potrebne za izvedbo obnove poškodovanega gozda.

Za pridobitev subvencije se mora lastnik gozda obrniti na revirnega gozdarja. Revirni gozdarji ob koncu leta določijo potrebna dela za prihodnje leto, ki se vpišejo v letni program vlaganj v gozdove, ki je podlaga za izdajo odločb. Lastniki naj se na revirnega gozdarja obrnejo v zadnji četrtini leta in sporočijo svoje predloge za izvedbo del. Gozdar bo vključil upravičene predloge. V program so predlogi vključeni glede na nujnost izvedbe. Ker proračunska sredstva ne zadoščajo za izvedbo celotnega programa, se prednostno subvencionirajo nujnejša dela.

Pred začetkom del mora Zavod za gozdove lastniku izdati odločbo. Ta je osnova za izplačilo subvencije. V odločbi so navedeni vrsta dela, obseg dela, način dela in rok izvedbe. Ko lastnik opravi dela, obvesti o tem revirnega gozdarja. Ta preveri ali so bila dela opravljena kakovostno in v skladu z odločbo ter opravi prevzem del. Na osnovi tega izračuna znesek subvencije. Ko Zavod za gozdove iz proračuna prejme sredstva, jih nakaže lastniku gozda.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem