Oglas odgovorna raba gozdov

Gozdarska inšpekcija

Gozdarska inšpekcija je prekrškovni organ, ki nadzira dogajanje v gozdovih. Deluje v sklopu Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje. Glavne dejavnosti gozdarske inšpekcije so:

 • nadzor gozdnih del (sečnja, spravilo, pogozdovanje, negovalna dela itd.) in nadzor dokumentacije povezane z gozdnimi deli;
 • spremljanje in preverjanje uresničevanje ukrepov varstva gozdov;
 • spremljanje in preverjanje izvajanje splošnih delov gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov;
 • nadzor delo izvajalcev gozdnih del, lastnikov gozdov in drugih uporabnikov gozda;
 • ustavitev nezakonitih in nedovoljenih del;
 • nadzor uresničevanje uredbe o varstvu pred požari v naravnem okolju;
 • nadzor nad nabiranjem gob in gozdnih sadežev;
 • nadzor vožnje z vozili v gozdu in gozdnem prostoru.

Dejavnosti gozdarske inšpekcije izvajajo gozdarski inšpektorji. V Sloveniji deluje 17 gozdarskih inšpektorjev, od katerih vsak pokriva svoje območje. Gozdarski inšpektorji so varuhi slovenskih gozdov. Gozdove redno pregledujejo in iščejo morebitne kršitve, ki jih zagrešijo lastniki gozdov, delavci v gozdu in obiskovalci gozdov. Preverjajo, ali se z gozdovi gospodari v skladu z načrti in zakonodajo, ali imajo lastniki gozdov dovoljenje za sečnjo in ali izvajajo predpisane ukrepe (npr. varstvo pred podlubniki, varstvo pred požarom). Obiskujejo sečišča in preverjajo, ali sečnja in spravilo potekata v skladu z odločbo Zavoda za gozdove RS in v skladu z zakonskimi določbami.

Gozdarski inšpektor lahko pri ugotovitvi kršitev na samem kraju izda plačilni nalog (kazen). To se najpogosteje zgodi v primeru prekomernega nedovoljenega nabiranja gozdnih sadežev. Poleg izdaje plačilnega lahko inšpektor:

 • izvede postopke v skladu z zakonom o prekrških;
 • poda kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • odredi ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti;
 • predlaga pristojnim organom sprejem ukrepov;
 • odredi druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščen s strani zakonodaje.

Gozdarski inšpektorji ukrepajo na osnovi ugotovitev pri obhodih v gozdovih in na osnovi prijave, ki jo podajo občani ali revirni gozdarji.

Sedež gozdarske inšpekcije je v Ljubljani, Dunajska 58, telefon: 01 4345 700.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem