Viri in literatura

Pri pisanju besedil za portal Gozd in gozdarstvo smo si pomagali z različnimi viri in literaturo. Vsem, ki jih gozd in gozdarstvo zanima bolj podrobno, priporočamo, da vzamejo v roke naslednje vire.

Knjige in članki

 • Hočevar S., Bolezni gozdnega drevja. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, Ljubljana 1967.
 • Brehm v barvah - Velika knjiga o živalih. Cankarjeva založba, Ljubljana 1986.
 • Brus R., Drevesne vrste na Slovenskem. Mladinska knjiga, Ljubljana 2004.
 • Kotar M., Gojenje gozdov. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, Ljubljana 1999.
 • Mirko Medved in sod., Gospodarjenje z gozdom za lastnike gozdov. Založba kmečki glas, Ljubljana 2011.
 • Maček J., Gozdna fitopatologija. Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Biotehniška fakulteta VTOZD za gozdarstvo, Ljubljana 1983.
 • Gašperšič F., Gozdnogospodarsko načrtovanje v sonaravnem ravnanju z gozdovi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Ljubljana 1997.
 • Perko F., Gozdovi in gozdarstvo Slovenije. Zveza gozdarskih društev, Ljubljana 1998.
 • Speckman G., Introduction to Slavic mythology: history, deities, festivals, and related mythologies. Webster digital services, 2011.
 • Eleršek L., Knjiga o gozdu. Samozaložba, Golo Brdo 2001.
 • Martinčič A., Sušnik F., Mala flora Slovenije. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1984.
 • Kotar M., Brus R., Naše drevesne vrste. Slovenska matica, Ljubljana 1999.
 • Winkler I., Organizacija gozdarskih del. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire Biotehniške fakultete v Ljubljani, Ljubljana 1997.
 • Tarman K., Osnove ekologije in ekologija živali. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1992.
 • Pollak B., Osnove gibanja v gorah in planinah. Samozaložba, Kamnik 2005.
 • Buczacki S., Plant problems. David & Charles, Newton Abbot 2000.
 • Eisenreich W. in sod., Rastline in živali okrog nas. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1993.
 • Turk Z., Ročno orodje gozdnega delavca za obdelavo lesa. Založba Kmečka knjiga, Ljubljana 1956.
 • Cortese D., Sadje - moč naravne hrane. Kmečki glas, Ljubljana 2000.
 • Seidel D., Eisenreich W., Slikovni rastlinski ključ. Državna založba slovenije, Ljubljana 1992.
 • Brus R., Sto grmovnih vrst na slovenskem. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2008.
 • Harris S., The gender agenda. BBC Wildlife, julij 2012, let. 30, št. 7, str. 47-53.
 • Humphries C.J. in sod., Trees of Britain and Europe. Hamlyn, London 1992.
 • Bianchini F., Pantano A. C., Vse o cvetju, Mladinska knjiga, Ljubljana 1994.
 • Furlan F., Košir B., Vrednotenje okroglega lesa. Zveza gozdarskih društev Slovenije – Gozdarska založba, Ljubljana 2006.
 • Merzelj F., Žagarstvo. Kmečki glas, Ljubljana 1996.

Internetni viri

Fotografije (kadar ni navedeno):

Knjiga drevesne vrste na slovenskem