Statistika gozdov

Slovenijo prekriva 11.767, km2 gozdov, kar predstavlja 58 % celotne površine. Slovenija se v Evropski uniji uvršča na četrto mesto po gozdnatosti za Finsko, Estonijo in Latvijo. V zasebni lasti je 77,1% gozdov, 22,9 % jih je v lasti države in občin. Povprečna gozdna posest je velika 2,5 ha in je razdeljena na več ločenih parcel. Gozdove ima v lasti več kot 461.000 lastnikov in solastnikov.

Lesna zaloga znaša 356,75 milijona kubičnih metrov (m3) ali 303 m3/ha. Večji del lesa predstavljajo listavci (55 %); delež iglavcev znaša 45 %. Prirastek ali letni prirast gozda je leta 2019 znašal 8,83 milijonov kubičnih metrov novega lesa ali 7,5 m3/ha. 

Leta 2019 je bilo posekanega za 5,29 milijonov kubičnih metrov lesa. V posekanem lesu so iglavci predstavljali 63 % in listavci 37 % celotnega volumna. Količina posekanega lesa predstavlja 87 % možnega poseka. Delež varstveno sanacijske sečnje je predstavljal 40,3 % celotnega poseka. 69 % lesa je bilo posekanega v zasebnih gozdovih. Povprečen volumen posekanega drevesa je bil 1,04 m3. Na črno je bilo posekanega 0,5 % lesa.