Lastništvo gozdov

Naučite otroke varno uporabljati internet - Safe.si

Slovenija je dežela zasebnih gozdov. Zasebni lastniki imajo v lasti 75,8 % slovenskih gozdov. V lasti lokalnih skupnosti, kot so občine, je 2,7 % gozdov, država pa ima le 21,5 % gozdov v svoji lasti.

Slika: Površine gozdov po lastništvu v ha (vir: Zavod za gozdove Slovenije)

Površina slovenskih gozdov po lastništvu gozdov

Struktura lastništva se spreminja v korist zasebnih lastnikov. Zaradi denacionalizacije je del gozdov, ki so bili ob razpadu SFR Jugoslavije v lasti države in občin, prešel na zasebne lastnike. Leta 1996 je bilo v zasebni lasti 66,1 % slovenskih gozdov, leta 2014 pa je ta delež znašal 75,8 % ali 895.900 ha.

Slika: Spreminjanje površine gozdov po lastništvu v ha od leta 2004 do 2014 (vir: Zavod za gozdove Slovenije)

Površina slovneskih gozdov skozi čas glede na lastništvo

Slovenski zasebni gozdovi se srečujejo s težavo velike razdrobljenosti parcel. Zaradi dednega prava ima veliko gozdnih parcel po več lastnikov, ki ne vedo, kje imajo parcele, niti ne znajo z gozdom pravilno gospodariti. Zasebni gozdovi so veliko bolj zanemarjeni, donos lesa in drugih gozdnih proizvodov je manjši, slabša pa je tudi njihova kakovost. Izstopajo večji gozdni posestniki in nekatere kmetije, ki znajo ravnati z gozdom in jim gozd pomeni preživetje. Na splošno pa velja, da je v preteklosti država bolje gospodarila s svojimi gozdovi, kot pa večji del zasebnih lastnikov.

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu