Husqvarna 560XP Mark II

Lastništvo gozdov

Slovenija je dežela zasebnih gozdov. Zasebni lastniki so imeli leta 2017 v lasti 77,08 % slovenskih gozdov. V lasti lokalnih skupnosti, kot so občine, je bilo 2,64 % gozdov, država pa je imela 20,28 % gozdov v svoji lasti.

Slika: Površine gozdov po lastništvu v ha za leto 2019 (vir: Zavod za gozdove Slovenije)

Površina slovenskih gozdov po lastništvu gozdov

Struktura lastništva se spreminja v korist zasebnih lastnikov. Zaradi denacionalizacije je del gozdov, ki so bili ob razpadu SFR Jugoslavije v lasti države in občin, prešel na zasebne lastnike. Leta 1996 je bilo v zasebni lasti 66,1 % slovenskih gozdov, leta 2019 pa je ta delež znašal 77,08 % ali 907.080 ha.

Slika: Spreminjanje površine gozdov po lastništvu v ha od leta 2004 do 2019 (vir: Zavod za gozdove Slovenije)

Površina slovneskih gozdov skozi čas glede na lastništvo

Slovenski zasebni gozdovi se srečujejo s težavo velike razdrobljenosti parcel. Zaradi dednega prava ima veliko gozdnih parcel po več lastnikov, ki ne vedo, kje imajo parcele, niti ne znajo z gozdom pravilno gospodariti. Zasebni gozdovi so veliko bolj zanemarjeni, donos lesa in drugih gozdnih proizvodov je manjši, slabša pa je tudi njihova kakovost. Izstopajo večji gozdni posestniki in nekatere kmetije, ki znajo ravnati z gozdom in jim gozd pomeni preživetje. Na splošno pa velja, da država bolje gospodari s svojimi gozdovi, kot pa večji del zasebnih lastnikov.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem