Odkazilo dreves

Prvi korak v procesu pridobivanja lesa je odkazilo dreves. Lastnikove želje glede dreves, ki jih želi posekati, niso vedno v skladu z zmožnostmi gozda. Nepravilni posek lahko povzroči veliko škodo na gozdu in njegovi okolici ter zniža kakovost lesa, ki se bo sekal v kasnejših letih. Pri odkazilu sodeluje revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije, ki ima dovolj znanja o gozdu in njegovih procesih. Za posek izbere drevesa tako, da se gozd ne razvrednoti in ohrani vse funkcije. Pri tem v največji meri upošteva želje lastnika in mu svetuje glede upravljanja z gozdom.

Oznaka drevesa odkazanega za posek
Revirni gozdar odkazano drevo označi z oranžno piko v prsni višini in z žigom na korenovcu, ki vsebuje identifikacijsko številko revirnega gozdarja.

Revirni gozdar skupaj z lastnikom določi, katera drevesa se bodo posekala in jih označi z oranžno ali rdečo piko, na dno drevesa (na panj) pa udari svoj žig. Lastniku v upravnem postopku izda odločbo, s katero je dovoljen posek izbranih dreves, v njej pa so navedene tudi posebne zahteve glede izvedbe (gozdni red, lupljenje panjev). Lastnik sme posekati le drevesa, ki jih je odkazal revirni gozdar. Če v postopku sečnje pride do nenamernega poseka katerega izmed neoznačenih dreves (npr. zaradi reševanja obviselega drevesa), mora o tem obvestiti revirnega gozdarja.

Lastnik mora običajno posek opraviti v letu v katerem je izdana odločba, oz. do datuma, ki je naveden na odločbi. Odkazilo dreves je brezplačno.