Tržne skupine lesa

Vitli Krpan

Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije (2017) določa tržne skupine lesa:

  • jelka,
  • macesen,
  • smreka,
  • bor,
  • drugi iglavci,
  • drugi trdi listavci,
  • plemeniti listavci,
  • drugi mehki listavci,
  • bukev,
  • hrast.

Na osnovi tržnih skupin lesa se sortimenti klasificirajo in določajo odkupne cene.

Iglavci

V tržno skupino jelka sodi navadna jelka (Abies alba).

V tržno skupino smreka sodi navadna smreka (Picea abies).

V tržno skupino macesen sodita:

  • evropski macesen (Larix decidua),
  • japonski macesen (Larix kaempferi).

V tržno skupino bor sodita:

  • črni bor (Pinus nigra),
  • rdeči bor (Pinus sylvestris).

V tržno skupino drugi iglavci sodijo:

  • grška jelka (Abies cephalonica),
  • Lawsonova pacipresa (Chamaecyparis lawsoniana),
  • navadni brin (Juniperus communis),
  • rdečeplodni brin (Juniperus oxycedris),
  • sitka (Picea sitchensis),
  • cemprin (Pinus cembra),
  • rušje (Pinus mugo),
  • zeleni bor (Pinus strobus),
  • duglazija (Pseudotsuga menziesii),
  • tisa (Taxus bacata).

Listavci

V tržno skupino bukev sodi navadna bukev (Fagus sylvatica).

V tržno skupino hrast sodita:

  • graden (Quercus petraea),
  • dob (Quercus robur).

V tržno skupino plemeniti listavci sodijo:

  • ostrolistni javor (Acer platanoides),
  • gorski javor (Acer pseudoplatanus),
  • poljski jesen (Fraxinus angustifolia),
  • veliki jesen (Fraxinus excelsior),
  • črni oreh (Juglans nigra),
  • navadni oreh (Juglans regia),
  • divja češnja (Prunus avium),
  • lipovec (Tilia cordata),
  • lipa (Tilia platyphyllos),
  • poljski brest (Ulmus carpinifolia),
  • gorski brest (Ulmus glabra).

V tržno skupino drugi trdi listavci sodijo:

  • maklen (Acer campestre),
  • trokrpi javor (Acer monspessulanum),
  • topokrpi javor (Acer obtusatum),
  • tatarski javor (Acer tataricum),
  • jagodičnica (Arbutus unedo),
  • navadni beli gaber (Carpinus betulus),
  • kraški beli gaber (Carpinus orientalis),
  • pravi kostanj (Castanea sativa),
  • navadni koprivovec (Celtis australis),
  • navadni jadikovec (Cercis siliquastrum),
  • navadni glog (Crataegus laevigata),
  • enovratni glog (Crataegus monogyna),
  • mali jesen (Fraxinus ornus),
  • navadna bodila (Ilex aquifolium),
  • alpski nagnoj (Laburnum aplinum),
  • navadni nagnoj (Laburnum anagyroides),
  • lovor (Laurus nobilis),
  • lesnika (Malus sylvestris),
  • navadni črni gaber (Ostrya carpinifolia),
  • širokolistna zelenika (Phillyrea latifolia),
  • terebint (Pistacia terebinthus),
  • rešeljika (Prunus mahaleb),
  • čremsa (Prunus padus),
  • drobnica (Pyrus piraster),
  • mandljevolistna hruška (Pirus spinosa),
  • cer (Quercus cerris),
  • oplutnik (Quercus crenata),
  • črnika (Quercus ilex),
  • močvirski hrast (Quercus palustris),
  • puhasti hrast (Quercus pubescens),
  • rdeči hrast (Quercus rubra),
  • robinija (Robinia pseudoacacia),
  • mokovec (Sorbus aria),
  • jerebika (Sorbus aucuparia),
  • skorš (Sorbus domestica),
  • brek (Sorbus torminalis),
  • vez, dolgopecljati brest (Ulmus laevis).

V tržno skupino drugi mehki listavci sodijo:

  • črna jelša (Alnus glutinosa),
  • siva jelša (Alnus incana),
  • navadna breza (Betula pendula),
  • puhasta breza (Betula pubescens),
  • beli topol (Populus alba),
  • črni topol (Populus nigra),
  • trepetlika (Populus tremula),
  • bela vrba (Salix alba),
  • iva (Salix caprea),
  • volčinasta vrba (Salix daphnoides),
  • siva vrba (Salix eleagnos),
  • krhka vrba (Salix fragilis),
  • rdeča vrba (Salix purpurea),
  • mandljasta vrba (Salix triandra),
  • beka (Salix viminalis).