Pravice lastnikov gozdov

Osnovna pravica vsakega lastnika je, da lahko izkorišča gozd. Običajno gre za pridobivanje lesa za prodajo ali domačo uporabo. Pravica izkoriščanja je lahko omejena v gozdovih s posebnim namenom, kot so npr. varovalni gozdovi, ki ščitijo teren pred plazenjem. Pravico izkoriščanja lahko lastnik uveljavlja po dogovoru z Zavodom za gozdove Slovenije, ki odloči, katera dela se v gozdu lahko izvedejo in katera drevesa se bodo posekala. Pri tem revirni gozdarji običajno ravnajo v korist lastnika, če se s tem ne škoduje gozdu in okolju.

Lastniki gozdov imajo pravico, da vplivajo na pripravo in vsebino gozdnogospodarskih načrtov. Gozdnogospodarski načrti se izdelujejo vsakih 10 let in predpisujejo gospodarjenje z gozdom na nekem območju. Lastniki imajo pravico sodelovati pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov, ki so osnova za gospodarjenje s posamezno gozdno posestjo.

Lastniki, ki se odločijo za izvedbo nekaterih gojitvenih del, so upravičeni do določenih subvencij. Država predvidoma brezplačno priskrbi potrebne materiale (sadike, seme, zaščitna sredstva) in sofinancira izvedbo del v okoli 40 % vrednosti. Pridobivanje subvencij teče preko Zavoda za gozdove.

Lastniki varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom ne plačujejo davka na katastrski dohodek od teh gozdov.