Avtohtone drevesne vrste

Avtohtone ali samonikle drevesne vrste so tiste drevesne vrste, ki so na na ozemlju Slovenije naravno prisotne in ne kot posledica delovanja človeka. Takšnim drevesnim vrstam rečemo tudi domače drevesne vrste ali domorodne drevesne vrste.

V Sloveniji je avtohtonih 71 različnih drevesnih vrst od tega 61 vrst listavcev in 10 vrst iglavcev. Nekatere vrste, kot je npr. cemprin, se pojavljajo na zelo omejenem območju in so zastopane z majhnim številom dreves.

Domači iglavci

 1. Navadna jelka – Abies alba
 2. Navadni brin – Juniperus communis
 3. Rdečeplodni brin – Juniperus oxycedrus
 4. Evropski macesen – Larix decidua
 5. Navadna smreka – Picea abies
 6. Rdeči bor – Pinus sylvestris
 7. Črni bor – Pinus nigra
 8. Cemprin – Pinus cembra
 9. Rušje – Pinus mugo
 10. Tisa – Taxus baccata

Domači listavci

 1. Maklen – Acer campestre
 2. Trokrpi javor – Acer monspessulanum
 3. Topokrpi javor – Acer obtusatum
 4. Ostrolistni javor – Acer platanoides
 5. Gorski javor – Acer pseudoplatanus
 6. Tatarski javor – Acer tataricum
 7. Črna jelša – Alnus glutinosa
 8. Siva jelša – Alnus incana
 9. Jagodičnica – Arbutus unedo
 10. Navadna breza – Betula pendula
 11. Puhasta breza – Betula pubescens
 12. Navadni gaber – Carpinus betulus
 13. Kraški gaber – Carpinus orientalis
 14. Pravi kostanj – Castanea sativa
 15. Navadni koprivovec – Celtis australis
 16. Navadni jadikovec – Cercis siliquastrum
 17. Navadni glog – Crataegus laevigata
 18. Enovratni glog – Crataegus monogyna
 19. Bukev – Fagus sylvatica
 20. Poljski jesen – Fraxinus angustifolia
 21. Veliki jesen – Fraxinus excelsior
 22. Mali jesen – Fraxinus ornus
 23. Bodika – Ilex aquifolium
 24. Navadni oreh – Juglans regia
 25. Navadni nagnoj – Laburnum anagyroides
 26. Alpski nagnoj – Laburnum alpinum
 27. Lovor – Laurus nobilis
 28. Lesnika – Malus sylvestris
 29. Črni gaber – Ostrya carpinifolia
 30. Terebint – Pistacia terebinthus
 31. Širokolistna zelenika – Phillyrea latifolia
 32. Beli topol – Populus alba
 33. Črni topol – Populus nigra
 34. Trepetlika – Populus tremula
 35. Divja češnja – Prunus avium
 36. Rešeljika – Prunus mahaleb
 37. Čremsa – Prunus padus
 38. Drobnica – Pyrus pyraster
 39. Mandljevolistna hruška – Pyrus spinosa
 40. Cer – Quercus cerris
 41. Oplutnik – Quercus crenata
 42. Črničevje – Quercus ilex
 43. Graden – Quercus petraea
 44. Puhasti hrast – Quercus pubescens
 45. Dob – Quercus robur
 46. Bela vrba – Salix alba
 47. Iva – Salix caprea
 48. Volčinasta vrba – Salix daphnoides
 49. Siva vrba – Salix eleagnos
 50. Krhka vrba – Salix fragilis
 51. Mandljasta vrba – Salix triandra
 52. Beka – Salix viminalis
 53. Mokovec – Sorbus aria
 54. Jerebika – Sorbus aucuparia
 55. Skorš – Sorbus domestica
 56. Brek – Sorbus torminalis
 57. Lipovec – Tilia cordata
 58. Lipa – Tilia platyphyllos
 59. Poljski brest – Ulmus carpinifolia
 60. Gorski brest – Ulmus glabra
 61. Dolgopecljati brest, vez – Ulmus laevis