Poslovanje SiDG v letu 2019

03.05.2020

Logotip Slovenski državni gozdovi

Podjetje Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki upravlja z državnimi gozdovi, je objavilo podatke o poslovanju v letu 2019. Podjetje, ki upravlja s skoraj večino gozdov, ki so v državni lasti (21 % slovenskih gozdov), je leto zaključilo z 11,4 milijona dobička. Prodali so 1,35 milijona m3 gozdnih lesnih sortimentov. Neto donos za državo je znašal 27,7 €/m3.

Prihodki SiDG so v letu 2019 znašali 66 milijonov evrov, dobiček pred obdavčitvijo pa 15,2 milijona evrov. Rezultati v primerjavi z letom 2018 so nekoliko slabši, kar je posledica rekordne sečnje v letu 2018 (1,5 milijona m3) in padec prodajnih cen lesa na trgu v letu 2019. Najbolj je vplival padec cen lesa iglavcev na avstrijskem trgu. Avstrijski trg je osnova za določanje cen v dolgoročnih prodajnih pogodbah, ki jih SiDG sklepa. Cene smreke so se znižale za do 25 %.

Največji delež v strukturi prodanega lesa so predstavljali iglavci, in sicer 65 %. Povprečna prodajna cena je znašala 48,38 €/m3. Cena je bila za 13 % nižja, kot je bilo načrtovano.

Večino lesa so prodali domačim kupcem, saj je bilo tujcem prodanih le 3 % lesa za katerega pri domačih kupcih ni bilo povpraševanja. Delež prodaje po dolgoročnih pogodbah, kjer je obveza o lastni predelavi lesa, je znašal 69 %. Med večjimi kupci je bilo hčerinsko podjetje Snežnik iz Kočevske Reke.

Pri sečnji in spravilu je SiDG sodeloval z več kot 250 izvajalci in podizvajalci sečnje in spravila. Z lastnimi gozdarskimi zmogljivostmi je v letu 2019 opravil 7,1 % sečnje in spravila. Podjetje je imelo ob koncu leta 271 zaposlenih, od tega 71 zaposlenih v gozdni proizvodnji. Število zaposlenih se je tekom leta povečalo za 13 %.

Neto donos za državo (razlika med vrednostjo lesa in stroški poseka, spravila, gojenja ter gradnje cest in vlak) je v letu 2019 znašal 27,7 €/m3. V gozdni sklad, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije, je SiDG v letu 2019 vplačal 13 milijonov evrov, od začetka delovanja sredi leta 2016 pa skupaj že 48 milijonov evrov. Sredstva gozdnega sklada, s katerimi upravlja in z njimi razpolaga ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se med drugim namenjajo za pridobivanje gozdov, financiranje ukrepov na območju natura 2000 v zasebnih gozdovih, promociji rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig, občinam, v katerih je potekala sečnja v državnih gozdovih, za gradnjo in vzdrževanje lokalne infrastrukture itd. V imenu države so v 2019 kupili 1.412 ha gozdov.

Vedno več pozornosti in sredstev SiDG namenja tudi socialnim in ekološkim funkcijam gozdov. Najpomembnejši projekti v letu 2019 so bili: organizacija vseslovenske prostovoljske akcije pogozdovanja, organizacija državnega tekmovanja gozdnih delavcev, postavitev portala v pragozdu Rajhenav, nadaljevanje obnove kulturnega spomenika Baza 20 in objektov na Mašunu, organizacija prvega dneva odprtih vrat gozdne proizvodnje, promocija kodeksa obnašanja v naravi, ureditev gozdne turistične poti  Plešivec in gozdne učne poti Ruta na Pohorju, obnova poti do izvira  reke Sotle, izmera Logaške smreke, postavitev gnezdilnic v gozdnem kompleksu Jatna nad Radečami, sodelovanje z Ekošolo pri izvajanju programu Znanje o gozdovih v 75 slovenskih ekošolah in ekovrtcih itd.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa