Razpis za sofinanciranje graditev gozdnih prometnic - 2020

30.07.2020

Gozdan cesta

Od 10. avgusta bo mogoče oddati vloge za prijavo na Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) za leto 2020. Cilj razpisa je povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi cestami in vlakami, zmanjšanje stroškov spravila lesa in omogočanje učinkovitejšega trajnostnega gospodarjenja z gozdom.

Na razpisu je na voljo 6,4 milijona evrov. Višina sofinanciranja znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Upravičeni stroški so stroški v povezavi z gozdnimi vlakami in gozdnimi cestami, do sofinanciranja oz. povrnitve stroškov pa so upravičeni lastniki gozdov in agrarne skupnosti. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Posamezni upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 € javne podpore. Sredstva bodo prejeli tisti, ki bodo imeli najbolje ocenjene in popolne vloge. Pri tem se bodo upoštevali ekonomski, geografski in proizvodni (tehnični) vidiki ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 10. 8. 2020 do vključno 12. 10. 2020, do 23:59.