Razpis za vlaganja v predindustrijsko predelavo lesa - 2020

10.08.2020

Les in ostanki lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa v vrednosti 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi druge aktivnosti predelave.

Upravičenci lahko kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev individualno oziroma kolektivno kot skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva, če so odločijo za predindustrijsko predelavo lesa kot je sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci) in modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, če se ustvarja dodatni vira dohodka na kmetijah ali ustanavlja in razvija mikro in mala podjetja na podeželju in potencialno ustvarja novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige.

Upravičeni stroški so stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

2,5 milijona evrov je namenjenih nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupinam nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, preostalih 2 milijonov evrov pa bo namenjenih gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva ne bodo porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 3.500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore. Članu skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije odobrena podpora v višini 500.000 evrov javne podpore, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru te operacije.

Sredstva se bodo dodelila le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski vidik, tehnološki vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,  ter na spletnih straneh MKGP. Vloge je mogoče vložiti od 31. avgusta do 30. septembra 2020.