Husqvarna motorne žage

Razpisa za financiranje odprave škode v gozdovih in obnovo vlak

 • 13.07.2020
 • Podrto drevo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek objavilo dva javna razpisa za dela za odpravo škode in obnovo gozdov (večji del sredstev) in za dela na gozdnih vlakah, ki so potrebne za sanacijo gozdov (manjši del sredstev). Višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 1.370.000 evrov.

  Naravne ujme (žledolom 2014, vetrolom 2017, vetrolom 2018, prenamnožene populacije podlubnikov) so močno poškodovale slovenske gozdove. Cilji sanacije gozdov so: ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih, preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov ter ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov na poškodovanih območjih.

  Objavljena javna razpisa potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za dela za odpravo škode in obnovo poškodovanih gozdov zaradi naravnih ujem in ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov.

  Financiranje del za odpravo škode in obnovo gozda

  Višina razpisanih nepovratnih sredstev 4. javnega razpisa za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 znaša do vključno 1.000.000 €, od tega:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 427.000 €;
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 160.000 €;
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C) skupno 410.000 € in
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 3.000 € (sklop D).

  Do podpore so upravičeni stroški dela odprave škode in obnovo gozda zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 in stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge.

  Priznane vrednosti na enoto za posamezno dela odprave škode so odvisne od stopenj poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki so opredeljene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi.

  Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za odprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo, do porabe razpisanih sredstev. Pri merilih za izbor se upošteva vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja na razpis, stopnja poudarjenosti funkcij gozda ter potencialna nevarnost za širitev podlubnikov in bolezni.

  Operacija Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

  Višina razpisanih nepovratnih sredstev 3. javnega razpisa za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 znaša do vključno 370.000 € od tega:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 70.000 €;
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 40.000 €;
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C) skupno 170.000 € in
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 90.000 € (sklop D).

  Do podpore so upravičeni stroški ureditve gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015, zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 in zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge.

  Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 500 € na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 € javne podpore.

  Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za odprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo, do porabe razpisanih sredstev. Pri merilih za izbor se upošteva dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja na razpis, stopnja poudarjenosti funkcij gozda ter potencialna nevarnost za širitev podlubnikov in bolezni.

  Oddaja vlog

  Vnos vloge v elektronski sistem pri obeh javnih razpisih poteka od 3. avgusta 2020 do vključno objave obvestila o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani programa razvoja podeželja.

  Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP.

  Podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ter na spletnih straneh MKGP.

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem