Uniforest

6. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin

17.05.2022

Smreke na travniku

Z 19. majem 2022 bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano začelo sprejemati vloge na letošnji razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin. Vsak upravičenec lahko pridobi enkratni pavšalni znesek v višini 5.000 €/ha.

Do sredstev z razpisa so upravičeni tisti, ki so se odločili, da kmetijska zemljišča v zaraščanju spremenijo nazaj v obdelovalna zemljišča z agromelioracijskimi deli kot so krčitev dreves in grmovja, izravnava zemljišč in odstranitev kamnitih osamelcev. Za razpis pridejo v poštev zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisana kot zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje ali gozd. Najmanjša površina, je 0,3 ha. Upravičenci so nosilci kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju.

Skupaj je na razpisu na voljo 250.000 € nepovratnih sredstev. Prijave bo mogoče oddati od 19. maja 2022 dalje do zaprtja razpisa.