Husqvarna 560XP Mark II

Priročnik o krepitvi povezovanja lastnikov gozdov s podjetji iz gozdno-lesne verige

26.10.2023

Gozdarski inštitut Slovenije je skupaj s partnerji pripravil nov priročnik z naslovom Priročnik za krepitev poslovnega organiziranja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne industrije. Namen priročnika je, da na preprost in razumljiv način predstavlja različne oblike poslovnega povezovanja zasebnih lastnikov gozdov in poslovnega sodelovanja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige ter podaja smernice za prihodnji razvoj poslovnega organiziranja zasebnih lastnikov gozdov.

Priročnik je namenjen zaposlenim v javni gozdarski službi, ki opravljajo naloge gozdarskega svetovanja in vsem drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z zasebnimi lastniki gozdov. Glavni namen je na preprost in razumljiv način predstaviti različne oblike poslovnega povezovanja zasebnih lastnikov gozdov in poslovnega sodelovanja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige. V priročniku je  pet poglavij. V uvodnem poglavju so predstavljeni s problemi povezanimi z gospodarjenjem z zasebnimi gozdovi v Sloveniji. V poglavju Zakonska izhodišča, so predstavljeni strateški dokumenti in zakonodaja s področja gozdarstva in kmetijstva, ki spodbuja  poslovno združevanje zasebnih lastnikov gozdov ali njihovo sodelovanje z deležniki vzdolž gozdno-lesnih verig. V nadaljevanju sta v priročniku predstavljeni obliki poslovnega sodelovanja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige – oddaja gozda v zakup in oddaja gozda v upravljanje, ter oblike poslovnega povezovanja zasebnih lastnikov gozdov – zadruga, gospodarska družba, strojni krožek, strojna skupnost in skupine proizvajalcev za trženje. Na koncu priročnika so podane  smernice za prihodnji razvoj poslovnega organiziranja zasebnih lastnikov gozdov.

Priročnik je nastal v sklopu ciljnega raziskovalnega projekta »Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa«. Je prosto dostopen v elektronski obliki.