Oglas odgovorna raba gozdov

Razpis za povrnitev vložka v protipožarno infrastrukturo

23.02.2024

Cesta v gozdu na pečini

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je ima do 22. aprila 2024 odprt Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 za leto 2024. Razpis je namenjen sofinaciranju gradnje, rekonstrukcij ter protipožarnega vzdrževanja protipožarne infrastrukture z namenom zagotavljanja varstva gozdov pred požari.

Razpisanih je 1,8 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov ali posamičnega gozdnega drevja na negozdnih kmetijskih površinah zunaj naselij, agrarne skupnosti, lokalne skupnosti, in upravljavci gozdov v lasti Republike Slovenije.

Uveljavljati je mogoče:

  • stroške gradnje, rekonstrukcije, protipožarnega vzdrževanja protipožarne gozdne ceste in nakupa pripadajoče opreme,
  • stroške gradnje, rekonstrukcije, protipožarnega vzdrževanja protipožarne poti in nakupa pripadajoče opreme,
  • stroške gradnje, protipožarnega vzdrževanja protipožarnih stez in nakupa pripadajoče opreme,
  • stroške gradnje, protipožarnega vzdrževanja protipožarnih zidov,
  • stroške gradnje, protipožarnega vzdrževanja prostorov za izvenletališko pristajanje helikopterjev,
  • stroške namenske ureditve vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 500 evrov na vlogo.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Upravičenci lahko vlogo vložijo od 12. februarja do vključno 22. aprila 2024, do 13.59.

Več informacij >>

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem