Dva slovenska gozdna rezervata vpisana na Seznam svetovne dediščine

Logosol

Unesco logo17. julij 2017 - Na 41. zasedanju Odbora za svetovno dediščino (World Heritage Committee UNESCO) v Krakovu na Poljskem v začetku tega meseca so med 63 območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov iz desetih držav, ki so bili v sklopu transnacionalne razširitvene nominacije uvrščeni na Seznam svetovne dediščine UNESCO, tudi gozdovi dveh slovenskih gozdnih rezervatov: Snežnik-Ždrocle (na Notranjskem) in Pragozd Krokar (na Kočevskem). Po vpisu Škocjanskih jam pred tridesetimi leti je to za Slovenijo drugi vpis na Seznam svetovne naravne dediščine UNESCO.

V pet let dolgem procesu izbiranja in strokovnega preverjanja predlaganih gozdov, pri katerem je aktivno sodeloval tudi Zavod za gozdove Slovenije, je Odbor za svetovno dediščino pri UNESCO izbranim gozdovom iz 10 držav priznal posebno vrednost, ker so dokaz izjemnega razvoja bukovih ekosistemov v Evropi po zadnji ledeni dobi.

Uvrstitev omenjenih dveh gozdnih rezervatov na seznam svetovne naravne dediščine pomeni za slovensko gozdarstvo novo potrditev strokovnega sonaravnega dela z gozdovi. Gozdovi bistveno prispevajo k biotski pestrosti in ekološkemu ravnotežju v vse bolj obremenjeni krajini, varujejo tla pred erozijo, uravnavajo vodni odtok in zagotavljajo pitno vodo ter nas oskrbujejo z lesom in številnimi drugimi dobrinami. Zaradi strokovnega dela s slovenskimi gozdovi v obdobju zadnjih 65 let, seveda na podlagi mnogih spoznanj iz še bolj oddaljene preteklosti, postajajo ohranjeni gozdovi že kar zaščitni znak Slovenije, kar ima ugoden vpliv tudi na razvoj turizma pri nas.

Gozdni rezervat Snežnik - Ždrolce

Že pred desetletji so slovenski gozdarji določili gozdove, ki so z vidika njihovega stanja in razvoja še posebej pomembni, jih izločili iz gospodarjenja in jih zavarovali kot gozdne rezervate. Od leta 2005 so zavarovani z Uredbo Vlade Republike Slovenije. Ob sonaravnem delu z vsemi gozdovi je to dodaten prispevek gozdarstva k ohranjanju naše narave. V Sloveniji je 170 gozdnih rezervatov s skupno površino 9.508 hektarov. Med njimi sta tudi gozdna rezervata Snežnik-Ždrocle, ki obsega 793,9 ha in Pragozd Krokar z obsegom 74,5 ha.

Pragozd Krokar

Pragozd Krokar predstavlja nedotaknjene prvinske gozdove na slikovitem obrobju Kolpske doline, gozdni rezervat Snežnik-Ždrocle pa obsega starodavne bukove gozdove, s predeli prvinskih gozdov. Zaradi specifičnih rastiščnih razmer blizu morja in višine Snežnika pa bukev tu tvori zgornjo gozdno mejo in izkazuje moč preživetja v najbolj ekstremnih razmerah. Oba gozdna rezervata ležita sredi obsežnih gozdov, ki so vključeni v omrežje Natura 2000.

Vpis navedenih gozdnih rezervatov na seznam svetovne dediščine je, po mnenju Zavoda za gozdove Slovenije, pomembno priznanje slovenskemu gozdarstvu ter sedanjemu in preteklemu delu s slovenskimi gozdovi. Pomeni spodbudo za strokovno delo s slovenskimi gozdovi tudi v prihodnje.

Fotografiji: mag. Špela Habič.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem