Nov zakon zaradi podlubnikov

Vitli Krpan

18. avgust 2017 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve podlubnikov. Predlog zakona je v javni obravnavi do 10. septembra 2017, ko je nanj mogoče podati komentarje.

Predlog zakona določa ukrepe za učinkovitejšo sanacijo gozdov, ki so jih napadli podlubniki, poenostavlja administrativne ukrepe z namenom skrajševanja postopkov za lastnike gozdov in določa nekatere olajšave za lastnike gozdov na področju davčnih olajšav zaradi škode, ki jo v gozdovih povzročajo podlubniki.

Ministrstvo z zakonom želi poenostaviti in spodbuditi sanacijo zaradi podlubnikov z naslednjimi ukrepi:

  • izdaja vseh dovoljenj povezanih, z odpravo škode v roku 7 dni,
  • za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih prometnic je dovolj pridobiti overjena soglasja lastnikov gozdov, ki imajo na predvideni trasi v lasti več kot 3/4 zemljišč in soglasja več kot polovice solastnikov na posamezni parceli,
  • za delno ali popolno zaporo državne ceste ni treba izdelati elaborata, stroške zapore pa povrne ministrstvo,
  • ministrstvo povrne stroške zapore občinskih cest,
  • določene oprostitve plačila katastrskega dohodka in dohodnine,
  • dodatne oprostitve plačil trošarin za pogonsko gorivo,
  • zmanjšanje prispevkov zavarovancev na kmetijah.

Zakon je v javni razpravi na portalu eUprava.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem