Razpis za naložbe v gradnjo gozdnih prometnic 2017

Logosol
 • 03.10.2017
 • Gozdna cesta3. oktober 2017 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017. Za namene povečanja odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami in s tem zmanjšanje stroškov spravila lesa je namenjenih 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. Vloge je mogoče vložiti do 10. januarja 2018.

  Javni razpis upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

  Posamezni upravičenec lahko pridobi sredstva v višini 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši znesek znaša 500 €. V programskem obdobju 2014–2020 je mogoče pridobiti največ 500.000 € sredstev iz razpisov iz PRP 2014-2020.

  Pri dodeljevanju sredstev se upoštevajo ekonomski, geografski, proizvodni (tehnični) vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje). Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija.

   

  Knjiga Čaji dobre misli Terezije Nikolčič