Husqvarna akcija

Stanje slovenskih gozdov v letu 2018

23.07.2019

Gozd

Zavod za gozdove Slovenije je objavil poročilo o stanju gozdov za leto 2018, ki je dosegljivo na njihovi spletni strani. V letu 2018 je bilo z gozdovi porasle 58,1 % površine Slovenije, zaraščanje pa se je, z izjemo bolj odmaknjenih predelov, ustavilo.

Površina gospodarskih gozdov (večnamenski gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni) meri 1.062.974 ha, varovalnih gozdov je 98.762 ha in gozdnih rezervatov 9.508 ha. Zlasti v primestnih območjih in v območjih intenzivnega kmetijstva so pritiski na gozd in gozdni prostor veliki. Leta 2018 je bilo 3.379 posegov v gozdove na skupni površini 552 ha.

Lesna zaloga slovenskih gozdov se je leta 2018 povečala za 0,7 % in (po gozdnogospodarskih načrtih) meri (zaokroženo) 355.331.892 m3 oziroma 302 m3/ha, v gospodarskih gozdovih pa meri v povprečju 309 m3/ha. Letni absolutni prirastek se je povečal za 1,2 % in meri 8,8 milijona m3 oziroma 7,48 m3/ha, v gospodarskih gozdovih pa 7,75 m3/ha.

Zaradi napada podlubnikov se je posekano 6 milijonov m3 lesa, kar je za dober milijon več kot v letu 2017. Iglavcev je bilo posekanih 4,37 milijona m3, listavcev pa 1,69 milijona m3. Evidentiran posek pomeni 89 % možnega poseka po gozdnogospodarskih načrtih.

Negovalna dela v gozdovih so bila leta 2018 opravljena na površini 3.782 ha. Realizacija načrta je bila le 39 %. Dela na obnovi gozda, vključno s pripravo sestoja oz. tal za naravno nasemenitev in s sanacijo v ujmah poškodovanih gozdov, so bila v letu 2018 izvedena na površini 1.349 ha, njihov obseg je dosegel 54 % obsega del po letnem programu. Pri tem je bila obnova gozdov s sadnjo in setvijo izvedena na 478 ha, kar je za 38 % več kot v prehodnem letu oziroma 108 % od obsega del načrtovanih v gozdnogospodarskih načrtih GGE.

Delež sanitarne sečnje v skupnem poseku je bil 67 %, kar je največji delež v času delovanja ZGS. Visok delež sanitarnega poseka je zlasti posledica sanitarnega poseka od vetra iz decembra 2017 poškodovanih dreves. Konec oktobra 2018 je gozdove zopet prizadel vetrolom, vendar v manjši meri. V sanitarnem poseku obsega posek zaradi naravnih ujm 76 %, posek zaradi podlubnikov 18 %, posek zaradi bolezni gozdnega drevja 4 % in posek zaradi vseh drugih sanitarnih vzrokov 2 %.

V letu 2018 je bilo zgrajenih 10,5 km gozdnih cest, kar je 15 % več kot v predhodnem letu. Za vzdrževanje gozdnih cest je bilo v letu 2018 porabljenih 5,5 milijona evrov, kar je 17 % več kot leto prej. Razlog povečanja sredstev je v znatnih dodatnih sredstvih predvsem v državnih gozdovih, ki so bila namenjena in porabljena za saniranje gozdnih cest po lanskih in predlanskih ujmah. Gozdnih vlak je bilo zgrajenih oz. pripravljenih (brez rekonstrukcij) skupaj 414 km (10 % manj kot leta 2017), od tega v zasebnih gozdovih 324 km in v državnih gozdovih 90 km.

Realizacija z lovsko upravljavskimi načrti načrtovanega odvzema parkljaste divjadi v letu 2018 je bila pri večini vrst razmeroma nizka, regionalno ponekod tudi pod mejo dopustnega odstopanja. Na nivoju Slovenije je bil realiziran odvzem: srna 93 %, navadni jelen 87 %,damjak 135 %,muflon 88 %, gams 94 %, alpski kozorog 42 %, divji prašič 84 %. Realizacija odvzema drugih vrst (predvsem mala divjad) je bila pri večini vrst prav tako nižja od načrtovanih vrednosti.

V letu 2018 je odvzem medveda v Sloveniji znašal 153 osebkov, kar je največ do zdaj. V tem letu smo evidentirali 191 škodnih dogodkov, kjer je bil povzročitelj medved. Ocenjena skupna vrednost škode po medvedu znaša 75.411 €. Tako število škodnih primerov kot njihova vrednost sta najmanjši po letu 2003. Glavni razlog za to je poleg obilnega obroda plodonosnih vrst intenzivno delo ZGS (in ostalih institucij) na področju preventivnih ukrepov za zaščito premoženja.

Odvzem volkov je v letu 2018 znašal 11 živali (redni odstrel 4, izredni odstrel 1, izgube 6). Zaznani so bili 203 škodni primeri, ki jih je povzročil volk, v skupni ocenjeni vrednosti 125.193 €, kar pomeni, da škoda od volka v Sloveniji vse od leta 2013 ostaja razmeroma nizka. Po podatkih genetskega monitoringa v sezoni 2017/18 je ocenjena velikost populacije volka v Sloveniji 75 osebkov. To kaže na stalno rast populacije vse od leta 2010 in ugodno varstveno stanje volkov.

V letu 2018 ni bilo nobenega odvzema risa in en škodni primer, kjer je bil povzročitelj ris. Ocenjuje se. Da je v Sloveniji 24 risov.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa