Vetrolom konec oktobra poškodoval za 280.000 m3 drevja

12.11.2018

VetrolomZavod za gozdove Slovenije je sporočil, da je po zadnjih podatkih vetrolom 29. in 30. oktobra poškodoval vsaj 280.000 m3 drevja. Večino poškodovanih dreves predstavljajo iglavci (90 %). Poškodovanih dreves smreke, ki predstavljajo nevarnost za namnožitev podlubnikov v naslednjem letu, je 78 % skupne količine poškodovanega drevja ali za 220.000 m3.

Najobsežnejše poškodbe zaradi vetroloma so nastale na slovenjegraškem območju (125.000 m3), predvsem v zgornji Mežiški dolini (Koprivna, predel Smrekovca in Podpece), na širšem območju Bohinja in Bleda (60.000 m3) in na Postojnskem (45.000 m3) - predvsem v severnem delu Snežniškega pogorja, ki je bilo močno prizadeto že v vetrolomu decembra 2017.

Obseg močneje poškodovanih površin gozda znaša 12.000 hektarov (ha), od tega je popolnoma ogolelih površin za 164 ha, od tega kar 150 ha na Koroškem. Veliko je razpršenih poškodb manjših delov gozdnih sestojev, še posebej na območjih, ki so bila prizadeta že v preteklih naravnih ujmah.

Glede na tip poškodb in stanje poškodovanih gozdov se ocenjuje, da je neposrednih poškodb na gozdnih sestojih za 5,6 milijona evrov. Pri poškodbah gozdov gre v večini primerov za izruvana drevesa in polomljena debla, ki predstavljajo posebno nevarnost pri izvedbi poseka in spravila poškodovanega lesa. Zagotovitev varnosti vseh, ki sodelujejo pri sanaciji poškodovanih gozdov, je glavna prioriteta vseh načrtovanih ukrepov. Pomembna je tudi hitrost sanacije, predvsem zaradi nevarnosti, da se bodo spomladi na poškodovanih iglavcih namnožili podlubniki, in zaradi čim večjega finančnega izplena pri prodaji poškodovanega lesa. Lastniki gozdov morajo posebno pozornost posvetiti tudi odstranjevanju podrtega drevja iz vodotokov, kjer lahko pride do zajezitve ob večji količini padavin preko zime in s tem do dodatnih škod.

Zavod za gozdove Slovenije je za čim hitrejšo in učinkovito sanacijo poškodovanih gozdov, podobno kot ob preteklih naravnih ujmah v gozdovih, prilagodil svoje delo. Izdajajo se odločbe za posek poškodovanega drevja in pripravljajo načrti sanacije poškodovanih površin. Sredstva za izvedbo sanacije so na voljo v okviru ukrepov Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 in v okviru postavk proračuna Republike Slovenije, ki so namenjene obnovi gozdov po naravnih ujmah in varstvu gozdov.

Fotografija: MKGP