Husqvarna motorne žage

Intenzivni napadi podlubnikov se nadaljujejo tudi v 2020

13.05.2020

Lubadarice

Do konca aprila 2020 je Zavod za gozdove Slovenije odkazal že 208.000 m3 dreves za posek, kar je 35 % več kot v enakem obdobju lani. Zavod za gozdove poziva lastnike gozdov, da redno in skrbno pregledujejo svoje gozdove in izvajajo ustrezne ukrepe in predpisana dela.

Do konca aprila je bilo zaradi podlubnikov posekanih za 219.000 m3, kar je 46.000 m3 več kot v enakem obdobju lani. Največ žarišč podlubnikov je na območjih, kjer je bila problematika največja tudi v lanskem letu - v gozdnogospodarskih območjih Bled, Kočevje in Slovenj Gradec.

Smo v prvem obdobju rojenja podlubnikov letos. Podlubniki, ki so preživeli zimo sedaj napadajo smreke. Najbolj ogroženi so smrekovi sestoji, ki so stari 60 let ali več in sestoji, ki so jih v zadnjih letih prizadele suše, požari, vremenske ujme in sestoji, kjer se je v preteklih letih izvajala sečnja. Prav tako so ogroženi tudi tisti sestoji, ki so v bližini žarišč podlubnikov in kjer se je skladiščil les.

S podlubniki na novo napadene smreke v tem času prepoznavamo po rjavem prahu, črvini, ki se nabira na dnu napadenih dreves za luskami skorje, na pajčevinah in na okoliškem rastju. Podlubniki v teh napadenih smrekah že odlagajo jajčeca. Ko se bodo razvile ličinke in bodo začele delati rove, se bodo začele smreke sušiti, kar se bo videlo najprej po rumenenju iglic.

Zavod za gozdove Slovenije v ogroženih gozdovih izvaja intenziven nadzor z namenom čim hitrejšega odkrivanja in sanacije žarišč podlubnikov. Napadene smreke je treba čim prej posekati, da preprečimo izlet nove generacije lubadarjev, ki se bo začel v prvi polovici junija. Vsako nepravočasno posekano in neobeljeno oz. nepredelano drevo lahko povzroči uničenje do 20 novih smrek. Revirni gozdarji napadena drevesa označujejo za posek ter lastnikom gozdov izdajajo odločbe za izvedbo poseka in zatiralnih ukrepov. Za obvladovanje podlubnikov je najpomembnejše zagotavljanje pravočasnega poseka in odvoza neobeljenega okroglega lesa, naseljenega s podlubniki, iz gozda.

Pravočasni posek napadene smrekovine in odvoz iz gozda je pomemben tudi z vidika ohranjanja vrednosti lesa. Ko les lubadark pomodri, se njegova vrednost zmanjša za do 30 €/m3. Lastniki naj svoje gozdove pregledujejo vsaj dvakrat mesečno in v primeru, da odkrijejo žarišče napada, takoj o tem obvestijo Zavod za gozdove in začnejo izvajti potrebne ukrepe.

V letu 2019 je bilo zaradi poškodb od podlubnikov oz. škodljivih žuželk za posek izbranih za 1,33 mio m3, posekanih pa 1,34 mio m3, od tega večinoma smreke, saj so bile poškodbe v pretežni meri posledica prenamnožitve osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus). Glede na trenutne razmere je pričakovati, da bo letos prizadetega lesa še več.

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu